Privacy & cookies

Lasting Legal is een eenmanszaak van Jellien Roelofs, ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel met nr. 87506637.  

Algemeen  

Lasting Legal respecteert je persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke  informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt  behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook  gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het  onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht  aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Lasting Legal verwerkt.  

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie  Lasting Legal verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden,  dienstverlening te kunnen verbeteren en om met jou als betrokkene te kunnen  communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening Lasting Legal veelal een derde  partij in. Jij maakt als betrokkene zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor  persoonsgegevens achter te laten. Ook kan je je aanmelden voor het ontvangen van een  nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Lasting Legal.  

Doel verwerking persoonsgegevens  

Lasting Legal verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de  hierna te noemen doeleinden:  

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst  en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 •  innen van declaraties  
 • advisering, bemiddeling en verwijzing  
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen  
 • marketing- en communicatie activiteiten  
 • werving en selectie (sollicitatie) 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Lasting Legal verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten  behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn  verstrekt:

 • Informatie zoals naam, achternaam, geslacht, titel(s), functie en bedrijfsnaam;
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, postadres en telefoonnummer;  
 • Digitale gegevens zoals IP-adres of gegevens over het apparaat waarmee je  lastinglegal.nl bezoekt;  
 • Persoonsgegevens zoals een (pas)foto, geboortedatum of bankrekeningnummer,  bijvoorbeeld verstrekt in het kader van een sollicitatie of verplichte cliëntidentificatie;
 • Alle andere persoonsgegevens die Lasting Legal ontvangt of verkrijgt en op jou  betrekking hebben en die zij verwerkt in het kader van de doelen zoals in deze  privacyverklaring beschreven.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Lasting Legal omdat deze door jou als  betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn  verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen,  of via openbare bronnen bekend zijn geworden.  

Grondslag verwerking persoonsgegevens  

Lasting Legal verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis  van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

 • wettelijke verplichting  
 • uitvoering van een overeenkomst  
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden 

Lasting Legal deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover  noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde  doeleinden.   

Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het  (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere  derde partij namens en in opdracht van Lasting Legal, zoals een IT-leverancier, maar ook  het verstrekken van je persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of  correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan Lasting Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals  een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover  daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  

Met de derde partij die namens en in opdracht van Lasting Legal jouw persoonsgegevens  verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij  eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Lasting Legal ingeschakelde derde  partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere)  verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de  AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde  partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.  

Beveiliging persoonsgegevens  

Lasting Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jw  persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor  passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd  beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Lasting Legal gebruik maakt van diensten  van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Lasting Legal in het kader van de  bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken  vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.  

Bewaartermijn persoonsgegevens  

Lasting Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan  noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan  wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.  

Privacyrechten van betrokkenen  

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,  verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming,  kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt uiterlijk binnen twee  weken na ontvangst van je verzoek nader bericht van ons. Soms kan Lasting Legal aan  je verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering geven. Bijvoorbeeld  vanwege de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.  

Je verzoek kan je richten aan: 

Lasting Legal
info@lastinglegal.nl
06-19388578

Gebruik Social Media  

Op www.lastinglegal.nl zijn knoppen social media buttons geplaatst, o.a. naar LinkedIn.  Lasting Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking  van je persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is  dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is  het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.  

Aanpassing privacystatement  

Lasting Legal heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst  moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy  statement worden op www.lastinglegal.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met  regelmaat de website.  

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacy  statement kunt u contact opnemen met Lasting Legal:  

info@lastinglegal.nl
06-19388578  

Dit privacy statement is op d.d. 1 maart 2023 vastgesteld.

Lasting Legal is een eenmanszaak van Jellien Roelofs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nr. 87506637.

Onze samenwerking

Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst die Lasting Legal met jou (de cliënt) sluit, waaronder vervolgopdrachten en alles wat wij met elkaar afspreken. Jouw eigen algemene voorwaarden worden hiermee buiten toepassing verklaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als we uitdrukkelijk samen hebben afgesproken en opgeschreven.

Overeenkomst van opdracht

Als wij gaan samenwerking is Lasting Legal opdrachtnemer en ben jij opdrachtgever. Het advies of de werkzaamheden zijn specifiek voor jou op maat gemaakt en mogen niet met derden gedeeld worden.

Tarief, facturering en betaling

De opgegeven prijs is exclusief BTW vermeld en kan in de vorm van een uurtarief, vast bedrag of een ander model omschreven zijn in de overeenkomst van opdracht.

De tarieven van Lasting Legal kunnen jaarlijks gewijzigd worden.

Noodzakelijke externe kosten zitten niet bij de opgegeven prijs inbegrepen.

In sommige gevallen kan eerst een (volledig) voorschot gevraagd worden en worden de werkzaamheden pas uitgevoerd na ontvangst van het voorschot.

In principe declareert Lasting Legal maandelijks, tenzij we uitdrukkelijk wat anders afspreken. De betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Externe deskundigen

Als het nodig is kan Lasting Legal externe deskundigen of leveranciers inschakelen (zoals deurwaarders, vertalers, andere advocaten, koeriers). Deze derden worden zorgvuldig geselecteerd en deze algemene voorwaarden zijn ook op de door hen uitgevoerde werkzaamheden van toepassing. Voor eventuele schade van deze derden is Lasting Legal niet aansprakelijk. Als een derde zijn aansprakelijk wil beperken, dan accepteert Lasting Legal die beperking namens jou.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Lasting Legal is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in dat verband uitkeert plus haar eigen risico. Als de verzekeraar niet uitkeert is de aansprakelijkheid beperkt tot het in Lasting Legal tot die zaak in dat jaar in rekening gebrachte honorarium (minus de externe kosten) met een maximum van € 10.000 exclusief BTW. Als je niet binnen een jaar na ontdekking van de omstandigheid die aansprakelijkheid kan opleveren Lasting Legal daarover informeert, vervalt die aanspraak.

Einde samenwerking

Wij mogen allebei op elk moment de samenwerking stoppen. In dat geval brengt Lasting Legal de tot dan gemaakte uren in rekening (of wordt bij andere financiële afspraken naar redelijkheid gefactureerd) en worden deze binnen de afgesproken betaaltermijn betaald.

Tot slot

Op deze algemene voorwaarden en de werkzaamheden van Lasting Legal is Nederlands recht van toepassing. Ben je niet tevreden, dan lossen we dat graag in goed overleg op. Lasting Legal heeft ook een klachtenregeling voor het geval we er niet uitkomen, die hieronder is toegevoegd. Als ook dat niet tot de gewenste oplossing leidt, wordt een evt. procedure gevoerd bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Scroll naar boven